Sur da mai

Cun experienza da plüs ons sur da sgürezza electrica in chasas privatas ed impraisas Tils/Tillas stun eu cun pled e fat a disposiziun.

Kurt Stecher | Sgürezza electrica Engiadina

Kurt Stecher

Dipl. Elektrotechniker HF
Fachperson Äusserer Blitzschutz VKF
Eidg. Kontroll- & Installationsbewilligung

Commember pro